Mô hình hoạt động

Đăng vào lúc 01/12/2019

 

1/ Hoạt động tuân theo nguyên tắc sau:

- VIỆT ĐỨC hoạt động theo điều lệ đã được hội đồng quản trị thông qua và tuân thủ các quy định của pháp luật.

- Cơ quan cao nhất của công ty là Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị cử, bổ nhiệm Giám Đốc để quản trị và lãnh đạo điều hành công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về điều hành hoạt động của công ty là Giám Đốc Công ty.

2/ Sơ đồ vận hành:

 

Đối tác